ΠΛΙΡΟΦΟΡΙΕΣ

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες - Πίνακας αυτοαξιολόγησης -
Quadro europeo comune di riferimento per le lingue- Scheda per l'autovalutazione -


Διπλώματα της Ιταλικής Γλώσσας.  ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.                           Τα πιό σημαντικά διπλώματα για την ιταλική γλώσσα:                         


Livello A1-2 Elementare
Livello B1 Intermedio
Livello B2  Medio
Livello C1 Avanzato
Livello C2 Superiore
Celi 1 Università di PerugiaCeli 2 Università di PerugiaCeli 3 Università di PerugiaCeli 4 Università di PerugiaCeli 5 Università di Perugia
κρατικό α1-2 ΚΠΓκρατικό β1 ΚΠΓκρατικό β2 ΚΠΓΚΠΓ κρατικό γ1ΚΠΓ κρατικό γ2
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 1
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 2
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 3
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 4
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 5POSTS: